Proměna

OBNOVA JIRÁSKOVA NÁMĚSTÍ A KLÁŠTERNÍ ZAHRADY V PLZNI

Projekt přináší jedinečnou příležitost navrátit ztracený lesk a architektonickou kvalitu Jiráskova náměstí a poprvé v historii každodenně veřejnosti zpřístupnit klášterní zahradu. Obnova je realizována participativním způsobem ve spolupráci s širokou veřejností, místními školami, klášterem, neziskovými organizacemi, firmami i zájmovými skupinami a doprovází ho řada komunitních i kulturních aktivit.

U záměru revitalizace Jiráskova náměstí se příslovečně setkaly snahy „zdola“ i „shora“. Městský obvod Plzeň 2 – Slovany připravil v porevoluční historii projektů dokonce několik. Nejblíže svému cíli byl v roce 2002, kdy ale bylo nutné použít prostředky určené pro stavební úpravy na odstranění následků povodní. Ve školním roce 2012/2013 se naopak zapojila Masarykova ZŠ Plzeň do programu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor*, kde zvítězila se svým projektem na zpřístupnění Klášterní zahrady veřejnosti. Od roku 2013 se díky této škole a dominikánskému klášteru v zahradě každoročně koná Víkend otevřených zahrad.

*vyhlašovatelem programu byla Plzeň 2015, o.­p.­s.­ a ­Centrum pro komunitní práci západní Cechy

V roce 2015 projektový tým tvořený městským obvodem, spolkem Pěstuj prostor, Klášterem dominikánů Plzeň a Masarykovou základní školou, ve spolupráci s žáky a pedagogy Církevního a Sportovního gymnázia a neposledně s širokou veřejností, připravil nový participativní „projektový záměr“. Ten přihlásil do soutěže o grant Nadace Proměny Karla Komárka, kde uspěl v konkurenci 33 měst v České republice. Plzeň tak získala 25 milionů korun na rekonstrukci náměstí, další prostředky schválilo Zastupitelstvo města Plzně. Celková investice by měla být ve výši 110 milionů korun.

Dne 14. 4. 2016 byla vyhlášena první (otevřená) architektonická soutěž na rekonstrukci náměstí a klášterní zahrady, přihlásilo se do ní pět ateliérů z Plzně, Prahy a Brna. Do druhého kola s termínem finálního odevzdání 9. 9. 2016 postoupily ateliéry tři. Porota nakonec rozhodla, že žádný návrh není přesvědčivý ve všech důležitých a požadovaných oblastech a rozhodla se neudělit 1. cenu. O druhé místo se podělily ateliéry Zábran Nová Architekti a Ting s.r.o. Třetí pozici obsadil JV PROJEKT VH s.r.o. Výstavu soutěžních návrhů z první soutěže si můžete prohlédnout zde. Více informací o soutěži naleznete na stránkách vyhlašovatele. S ateliéry umístěnými na 2. místě proběhlo jednací řízení, ani jeden z nich však vyhlašovatele plně nepřesvědčil k udělení zakázky. Vyhlašovatel Nadace Proměny Karla Komárka, město Plzeň a všichni partneři projektu se tak rozhodli uspořádat soutěž novou – vyzvanou. Záměrem bylo oslovit přední české architektonické týmy se zkušeností ze srovnatelných projektů a předem zajistit, aby byly plnohodnotně zastoupeny ve všech potřebných oblastech (architektura, krajinářská architektura, dopravní inženýrství a vodohospodářství).

Dne 6. 2. 2017 byla vyhlášena druhá (vyzvaná) architektonická soutěž, které se zúčastnilo pět předních českých architektonických ateliérů spolu s dalšími odborníky. Ateliéry byly vybrány na základě předložených portfolií. Odevzdání soutěže bylo stanoveno na termín 28. 4. 2017. Z této soutěže byl vybrán konečný vítěz, kterým se stal re:architekti studio s.r.o. Na 2. místě se umístil Ing. Akad. arch. Jan Šépka, 3. místo získali PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., 4. místo MgA. Ing. arch. Michal Fišer a 5. místo D3A, spol. s.r.o. Všechny práce však přinesly zajímavé a inovativní podněty a byly na velmi vysoké úrovni. Na soutěž navazuje představení výstupů veřejnosti a besedy s veřejností, samotná fyzická proměna by měla začít v průběhu roku 2019. Výstavu soutěžních návrhů z druhé soutěže si můžete prohlédnout zde. Více informací o soutěži naleznete na stránkách vyhlašovatele.

Součástí projektu Obnovy je zároveň participační spolupráce s veřejností, doprovodné kulturní akce a několik dlouhodobých vzdělávacích projektů. Na tomto odkazu naleznete seznam připravovaných i minulých akcí.

 

Participační spolupráce s veřejností

Jedním z cílů projektu bylo pokusit se navázat dlouhodobější spolupráci s širokou veřejností. K nastavení bližšího kontaktu jsme využili celou škálu nástrojů — dotazníkové šetření (352 zodpovězených dotazníků), úvodní plánovací besedy nad „prázdným papírem“, setkání s firmami, podnikateli a zástupci neziskových organizací. Zároveň samotný iniciační tým projektu formovalo vedle Městského obvodu Plzeň 2 — Slovany a města Plzně několik významných „stakeholderů“ (institucí) sídlících přímo v prostoru náměstí – Klášter dominikánů Plzeň, Masarykova základní škola – či spolek Pěstuj prostor věnující se participaci v širší oblasti a měřítku. Od začátku také na projektu spolupracovali žáci a učitelé dalších místních škol — Církevního gymnázia, Sportovního gymnázia, 13. ZŠ Plzeň. Získaná přání a informace byly převtěleny do projektového záměru a později do zadání architektonické soutěže. Vítězný návrh se bude dále projednávat s veřejností tak, aby vznikl silný a nadčasový projekt, který ale nejlépe poslouží místním obyvatelům, školákům, zaměstnancům, farníkům a dalším skupinám občanů. Smyslem není zrealizovat pěkný fotogenický projekt, ale to, aby se na náměstí vrátil život. Pravidelně také probíhá komunikace se spolupracujícími občany — prostřednictvím webových stránek, facebooku, e-mailu, zpravodajů obvodu a speciálních projektových zpravodajů Nadace Proměny Karla Komárka.

 

Doprovodné kulturní akce

Projekt obnovy náměstí doprovází řada různorodě zaměřených kulturních akcí, některé z nich dokonce stály u jeho počátku — zejména Víkend otevřených zahrad, který zde od roku 2013 pořádá Masarykova základní škola spolu s dominikánským klášterem. Další akcí školy je Vánoční koncert v kostele, k této tradici se postupně připojily i jiné slovanské školy. Klášter zde zase pořádá pravidelné mše, Noc kostelů a jiná církevní i světská setkání. Na jaře 2016 proběhl ve spolupráci se spolkem Pěstuj prostor Víkend zahrad se zatím nejbohatším programem, jenž navštívil i kardinál Duka. Na podzim se konal první ročník akce Jiráskovo náměstí žije, na které se ke spolku pořadatelsky připojily další místní organizace — Akademie nadání, Junák, Edukuj, Společnost Tady a teď, Besip atd. V roce 2017 se zde konal první celodenní Evropský den sousedů. Smyslem těchto akcí je snaha o posílení komunity obyvatel kolem Jiráskova náměstí a vzbuzení jejich zájmu o místo, kde žijí. Zároveň jde i o prohloubení spolupráce s partnery, ať už s okolními školami, klášterem či různými sdruženími a firmami.

 

Vzdělávací projekty

Dlouhodobé projekty jsou zaměřeny zejména na rozvoj dětí z okolí Jiráskova náměstí ve školním věku — Projekt Paměť I. – Jiráskovo náměstí v archivech se zaměřil na psanou historii a archivní fotografie a pohlednice. Projekt Paměť II. – Jiráskovo náměstí ve vzpomínkách učil žáky, jak pracovat s živou pamětí a shromáždil vzpomínky i rodinné fotografie místních pamětníků včetně významných umělců a osobností. Do obou částí projektu byly pod vedením Pěstuj prostor, Majáku Plzně a odborníků na živou paměť zapojeny místní školy (Masarykova ZŠ, Církevní gymnázium do obou částí a 13. ZŠ Plzeň do druhé části). Projekt Soužití se v roce 2016 prostřednictvím Společnosti Tady a teď věnoval zapojení dětí ze znevýhodněných rodin do komunity prostřednictvím sportu. V roce 2017 vzniká spoluprací Pěstuj prostor a Žongleros netradiční vzdělávací architektonicko-pohybová procházka s akrobatickými prvky. Během projektu Proměna předškolí by se měli vítězní architekti ve spolupráci s žáky Masarykovy základní školy společně věnovat úpravě předprostoru školy tak, aby vedle estetické funkce mohl sloužit i pro aktivní pobyt žáků.