Proměna

OBNOVA JIRÁSKOVA NÁMĚSTÍ A KLÁŠTERNÍ ZAHRADY V PLZNI

Projekt přináší jedinečnou příležitost navrátit ztracený lesk a architektonickou kvalitu Jiráskova náměstí a poprvé v historii každodenně veřejnosti zpřístupnit klášterní zahradu. Obnova je realizována participativním způsobem ve spolupráci s širokou veřejností, místními školami, klášterem, neziskovými organizacemi, firmami i zájmovými skupinami a doprovází ho řada komunitních i kulturních aktivit.

 

Zajímá vás:

•    Představení architektonické studie
•    Harmonogram projektu
•    O projektu (Jak projekt vznikl / Participační spolupráce s veřejností / Doprovodné kulturní a komunitní akce / Vzdělávací projekty)
•    Často kladené dotazy (změny, zeleň, doprava, parkování, zapojení se)

 

Představení architektonické studie

Čistopis studie byl představen veřejnosti na jaře 2018 a posléze po dílčích úpravách na podzim stejného roku. Na studii navázal projekt pro územní řízení vč. vypořádání připomínek dotčených orgánů, podstata navržených řešení zůstává zachována.


Harmonogram projektu

2015 / Průzkumy, zjištění potřeb obyvatel, projektový záměr
2016 / Architektonická soutěž otevřená
2017 / Architektonická soutěž vyzvaná
2018 / Architektonická studie, projektová dokumentace
-----------------------------------------
2020 / Územní řízení
2021 / Stavební řízení
2022 / Projekt pro provedení stavby, výběr dodavatele
2023 / Zahájení stavby
2024 / Stavební a vegetační úpravy, otevření klášterní zahrady
2025 / Dokončení stavby, otevření náměstí

 

O projektu

Jak projekt vznikl

U záměru revitalizace Jiráskova náměstí se příslovečně setkaly snahy „zdola“ i „shora“. Městský obvod Plzeň 2 – Slovany připravil v porevoluční historii projektů dokonce několik. Nejblíže svému cíli byl v roce 2002, kdy ale bylo nutné použít prostředky určené pro stavební úpravy na odstranění následků povodní. Ve školním roce 2012/2013 se naopak zapojila Masarykova ZŠ Plzeň do programu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor*, kde zvítězila se svým projektem na zpřístupnění Klášterní zahrady veřejnosti. Od roku 2013 se díky této škole a dominikánskému klášteru v zahradě každoročně koná Víkend otevřených zahrad.

*vyhlašovatelem programu byla Plzeň 2015, o.­p.­s.­ a ­Centrum pro komunitní práci západní Cechy

V roce 2015 projektový tým tvořený městským obvodem, spolkem Pěstuj prostor, Klášterem dominikánů Plzeň a Masarykovou základní školou, ve spolupráci s žáky a pedagogy Církevního a Sportovního gymnázia a neposledně s širokou veřejností, připravil nový participativní „projektový záměr“. Ten přihlásil do soutěže o grant Nadace Proměny Karla Komárka, kde uspěl v konkurenci 33 měst v České republice. Plzeň tak získala 25 milionů korun na rekonstrukci náměstí, další prostředky schválilo Zastupitelstvo města Plzně. Do projektu se doplnila i kompletní rekonstrukce technické infrastruktury na náměstí a v části okolních ulic. 

Dne 14. 4. 2016 byla vyhlášena první (otevřená) architektonická soutěž na rekonstrukci náměstí a klášterní zahrady, přihlásilo se do ní pět ateliérů z Plzně, Prahy a Brna. Do druhého kola s termínem finálního odevzdání 9. 9. 2016 postoupily ateliéry tři. Porota nakonec rozhodla, že žádný návrh není přesvědčivý ve všech důležitých a požadovaných oblastech a rozhodla se neudělit 1. cenu. O druhé místo se podělily ateliéry Zábran Nová Architekti a Ting s.r.o. Třetí pozici obsadil JV PROJEKT VH s.r.o. Výstavu soutěžních návrhů z první soutěže si můžete prohlédnout zde. Více informací o soutěži naleznete na stránkách vyhlašovatele. S ateliéry umístěnými na 2. místě proběhlo jednací řízení, ani jeden z nich však vyhlašovatele plně nepřesvědčil k udělení zakázky. Vyhlašovatel Nadace Proměny Karla Komárka, město Plzeň a všichni partneři projektu se tak rozhodli uspořádat soutěž novou – vyzvanou. Záměrem bylo oslovit přední české architektonické týmy se zkušeností ze srovnatelných projektů a předem zajistit, aby byly plnohodnotně zastoupeny ve všech potřebných oblastech (architektura, krajinářská architektura, dopravní inženýrství a vodohospodářství).

Dne 6. 2. 2017 byla vyhlášena druhá (vyzvaná) architektonická soutěž, které se zúčastnilo pět předních českých architektonických ateliérů spolu s dalšími odborníky. Ateliéry byly vybrány na základě předložených portfolií. Odevzdání soutěže bylo stanoveno na termín 28. 4. 2017. Z této soutěže byl vybrán konečný vítěz, kterým se stal re:architekti studio s.r.o. Na 2. místě se umístil Ing. Akad. arch. Jan Šépka, 3. místo získali PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., 4. místo MgA. Ing. arch. Michal Fišer a 5. místo D3A, spol. s.r.o. Všechny práce však přinesly zajímavé a inovativní podněty a byly na velmi vysoké úrovni. Na soutěž navazuje představení výstupů veřejnosti a besedy s veřejností, samotná fyzická proměna by měla začít v průběhu roku 2019. Výstavu soutěžních návrhů z druhé soutěže si můžete prohlédnout zde. Více informací o soutěži naleznete na stránkách vyhlašovatele.

Součástí projektu Obnovy je zároveň participační spolupráce s veřejností, doprovodné kulturní akce a několik dlouhodobých vzdělávacích projektů. Na tomto odkazu naleznete seznam připravovaných i minulých akcí.

 

Participační spolupráce s veřejností

Jedním z cílů projektu je navázat dlouhodobější spolupráci s širokou veřejností. K nastavení bližšího kontaktu jsme hned od začátku využili celou škálu nástrojů — analýzu potřeb prostřednictvím dotazníkového šetření (352 zodpovězených dotazníků) a úvodních plánovacích besed nad „prázdným papírem“ i setkání s firmami, podnikateli a zástupci neziskových organizací. Zároveň samotný iniciační tým projektu vytvořilo vedle Městského obvodu Plzeň 2 — Slovany a města Plzně několik významných „stakeholderů“ (institucí) sídlících přímo v prostoru náměstí – Klášter dominikánů Plzeň, Masarykova základní škola – či spolek Pěstuj prostor věnující se participaci v širší oblasti a měřítku. Od začátku také na projektu spolupracovali žáci a učitelé dalších místních škol — Církevního gymnázia, Sportovního gymnázia, 13. ZŠ Plzeň (a později i nově přestěhované Církevní ZŠ a SŠ Plzeň). Získaná přání a informace byly převtěleny do projektového záměru a dále do zadání architektonické soutěže. 

Následně se vítězný návrh průběžně projednával a dolaďoval s veřejností – 06/2017: Plánovací beseda: představení výsledků architektonické soutěže; 10/2017: Veřejná beseda na téma doprava; 05/2018: Představení studie na obnovu Jiráskova náměstí architekty; 09/2018: Veřejné setkání k řešení zeleně na Jiráskově náměstí v Plzni. Včetně tří přípravných plánovacích setkání tak zatím proběhlo sedm participačních besed. Komunikace s občany také probíhá průběžně prostřednictvím webových stránek, facebooku, e-mailu, zpravodajů obvodu a speciálních projektových zpravodajů Nadace Proměny Karla Komárka.

Cílem je, aby vznikl silný a nadčasový projekt, který nejlépe poslouží vám všem – místním obyvatelům, školákům, zaměstnancům, podnikatelům, farníkům a dalším skupinám občanů. Smyslem není zrealizovat jen esteticky a architektonicky zdařilý návrh, ale zejména to, aby se náměstí stalo přívětivější, živější, oblíbenější a bezpečnější, abyste na něj rádi chodili.

Aktivní a vzdělávací zapojení se bude možné i v dalších fázích projektu, dle možností např. u přípravy uměleckých děl nebo během realizace stavby.

 

Doprovodné kulturní a komunitní akce

Projekt obnovy náměstí doprovází řada různorodě zaměřených kulturních a komunitních akcí, některé z nich dokonce stály u jeho počátku — zejména Víkend otevřených zahrad, který zde od roku 2013 pořádá Masarykova základní škola spolu s dominikánským klášterem. Další akcí školy je Vánoční koncert v kostele, k této tradici se postupně připojily i jiné slovanské školy. Klášter zde zase pořádá pravidelné mše, Noc kostelů a jiná církevní i světská setkání. Většinu akcí finančně a organizačně podporuje Městský obvod Plzeň 2 – Slovany. Na jaře 2016 proběhl ve spolupráci se spolkem Pěstuj prostor speciální Víkend otevřených zahrad se zatím nejbohatším programem, jenž navštívil i kardinál Duka. Na podzim se uskutečnil první ročník akce Jiráskovo náměstí žije, na které se k hlavnímu organizátorovi Pěstuj prostor pořadatelsky připojily další místní organizace — Akademie nadání, Junák, Edukuj, Společnost Tady a teď, Besip atd. V roce 2017 se zde (znovu díky péči spolku Pěstuj prostor) konal první celodenní Evropský den sousedů. V dalších letech (2017, 2018) navázaly další ročníky těchto oblíbených akcí, připojily se i nové organizace. Od roku 2019 začal spolek Pěstuj prostor předávat pořadatelství akcí aktivním místním organizacím, tak, aby byla zajištěna dlouhodobá udržitelnost. Spolu s obvodem jim poskytuje při jejich pořádání různé formy odborné, produkční i finanční podpory (zájemci mohou např. od obvodu získat na pořádání akce grant).

Smyslem těchto akcí je snaha o posílení komunity obyvatel a organizací kolem Jiráskova náměstí, vzbuzení jejich zájmu o místo, kde žijí a podpoření jejich aktivního angažmá. Kvalita místa a jeho užívání vždy bude do jisté míry záviset právě na nich. Akce také poskytují příležitost prohloubení spolupráce mezi organizacemi a aktivními jednotlivci, ať už jde o okolní školy, klášter nebo řadu místních sdružení a firem.

 

Vzdělávací projekty

Dlouhodobé projekty jsou zaměřeny zejména na rozvoj dětí z okolí Jiráskova náměstí ve školním věku, zapojují ale i pamětníky a další zástupce veřejnosti. Projekt Paměť I. – Jiráskovo náměstí v archivech (2016) se zaměřil na psanou historii a sběr archivních materiálů, fotografií i pohlednic. Projekt Paměť II. – Jiráskovo náměstí ve vzpomínkách (2016-2017) učil žáky, jak pracovat s živou pamětí a shromáždil vzpomínky i rodinné fotografie místních pamětníků včetně významných umělců a osobností. Do obou částí projektu byly pod vedením Pěstuj prostor, Majáku Plzně a odborníků na živou paměť zapojeny místní školy (Masarykova ZŠ, Církevní gymnázium do obou částí a 13. ZŠ Plzeň do druhé části).

Projekt Soužití se v roce 2016 prostřednictvím Společnosti Tady a teď věnoval zapojení dětí ze znevýhodněných rodin do komunity prostřednictvím sportu. V roce 2017 vznikla spoluprací Pěstuj prostor a Žongléros Ansámbl netradiční vzdělávací architektonicko-pohybová procházka s akrobatickými prvky, která dávala (zejména dětským) účastníkům možnost poznat náměstí z jiných úhlů pohledu.

Souběžně se zpracováním projektové dokumentace mohou žáci škol přispět i k utváření návrhu. V rámci projektu Proměna předškolí zapojili v roce 2018 re:architekti, Nadace Proměny Karla Komárka a Pěstuj prostor žáky Masarykovy ZŠ do série workshopů s tématem proměny jim velmi známého prostoru před školou tak, aby po rekonstrukci lépe sloužil jejich potřebám. Leitmotivem byla aktivita „Jak pracuje architekt“, díky které si žáci na vlastní kůži vyzkoušeli obsáhlou roli architekta a zamýšleli se nad řadou úkolů a výzev. Na jaře a na podzim 2019 se zase žáci Církevní ZŠ a SŠ a Masarykovy ZŠ Plzeň zapojili do workshopů Město pohledem náctiletých (1. část, 2. část). Zjištění, co potřebují mladí lidé v městském veřejném prostoru a co jim dnes chybí či naopak přebývá, je možné využít nejen pro projekt Jiráskova náměstí, ale i další úpravy veřejných prostranství v Plzni a jiných městech.

 

Často kladené dotazy 

Rekonstrukce Jiráskova náměstí je rozsáhlý a velice komplexní projekt. Úprava náměstí má za cíl vytvořit ucelený prostor pro odpočinek, setkávání a vyžití všech generací. Promění se doprava, zeleň, upraví se povrchy. A právě tato témata u nás občanů zároveň vzbuzují nejvíce dotazů a očekávání. Níže naleznete Vaše nejčastěji kladené dotazy a odpovědi realizačního týmu projektu.

Co se s úpravou Jiráskova náměstí změní?

•    Vytvoří se nový ucelený prostor pro odpočinek, setkávání a vyžití lidí všech generací i pro příležitostné společenské události.
•    Zvýší se počet stromů a zlepší se podmínky pro jejich rozvoj, zajistí se budoucnost náměstí i pro další generace.
•    Zklidní se a zpřehlední doprava, vzniknou nová legální parkovací místa, pohyb pěších i cyklistů po náměstí bude bezpečnější.
•    Opraví se rozbité povrchy a na náměstí se vrátí kvalitní materiály – různé typy dlažeb, mlat, intenzivně udržované trávníky.
•    Veřejnost získá unikátní možnost pravidelně využívat soukromou klášterní zahradu.

 

Neubyde na náměstí příliš mnoho stávajících stromů? 

Kácení vzrostlých stromů je vždy velmi bolestivou záležitostí a tým odborníků napříč profesemi věnoval při řešení tohoto projektu obrovskou snahu potřebu kácení co nejvíce minimalizovat. Díky tomu může být ze stávajících 136 stromů zachováno 67 stromů. K nim se vysadí 117 nových vzrostlejších jedinců, celkový počet stromů po obnově vzroste ze současných 136 až na 184 a zajistí tak zelené náměstí i pro další generace.

Jedním z důvodů potřeby rozsáhlejšího kácení je, že mnoho ze stávajících stromů dnes neprosperuje – jsou vysazeny na navážce a voda odtéká od nich, místo aby se dostala k nim. Pro zlepšení zdraví a zajištění budoucnosti těch nejcennějších z nich i pro smysluplnou výsadbu nových stromů je nutné upravit jejich dnes nevyhovující podmínky. Rekonstrukce zlepší půdu, vytvoří systémy závlah a zachytávání dešťové vody a vyspáduje povrchy tak, aby voda přirozeně stékala ke stromům. Zachová nejkvalitnější stromy vytvářející ráz náměstí a založí novou prosperující generaci, která zajistí nutnou postupnou obnovu vegetační složky.

Ač je kácení z velké části způsobeno zdravotními důvody, v rámci uvedených potřeb je nutné vyměnit kromě nemocných stromů i některé v tuto chvíli ještě relativně „zdravé“, které jsou však umístěny v nevhodném povrchu (zalité do asfaltu – tedy neprosperující a více náchylné k nemocem), na inženýrských sítích, zakrslé (s korunou téměř ve výšce očí), s velmi krátkou perspektivou atp. Tato výměna také umožní lepší dopravní řešení a zejména celkové zlepšení prostoru náměstí, které povede k jeho zatraktivnění a oživení, k doplnění chybějící vybavenosti a k větší sociální bezpečnosti. Celkově bude po rekonstrukci na náměstí (v parku před kostelem, v bočních ulicích, na „točně“) o téměř 50 stromů více než dnes.

Pro zachování nejcennějších stromů, z nichž část je díky nevhodným podmínkám v ohrožení, již byly v rámci projektu podniknuty příslušné kroky. V r. 2019 proběhlo s využitím unikátní technologie „vzduchového rýče“ šetrné odhalení jejich kořenových systémů a přivedení chybějící vody a vzduchu, u části z nich byla vyměněna půda tak, aby se kořeny posílily. Díky předběžným opatřením je také nyní možné všechny stávající ponechávané stromy v případě sucha efektivněji zalévat.

 

Proč se stromy sází v blízkosti fasád domů kolem dokola celého náměstí? Nebudou nám stínit do oken?
Stromy v ulicích v blízkosti fasád mají velmi vysoký podíl na regulaci letních teplot dlážděných ploch chodníků a zároveň zamezují přehřívání fasád domů. Zároveň jsou voleny takové druhy, které nebudou stínit nepřiměřeně. Odstup stromů od fasád, bude cca 4-5 m a je zcela běžný v městských ulicích a při správné volbě dřevin přináší toto řešení významná pozitiva a nezpůsobuje obtíže.
Lze předpokládat, že uliční stromořadí v budoucnu vytvoří optimální rozsah listové plochy. Mění se klimatické podmínky, teploty se meziročně zvyšují a stromy v ulicích zajistí příjemné prostředí i ve velmi horkých obdobích. Naopak na podzim, v zimě a z kraje jara budou světlo propouštět výrazně více. Oceníme tedy toto opatření v dlouhodobém horizontu.

 

Proč byl do parkové části zvolen právě mlatový povrch?

Cílem projektu je skloubit aktivity a pobyt ve všech částech území a reagovat na okolní podmínky vč. budov kolem. Ústřední mlatová plocha sjednocuje celý prostor s velkým čtvercem intenzivně zavlažovaného trávníku. Kvalitní, nevysušený a nevydupaný trávník přináší nové možnosti relaxace (a lépe zadrží vodu v území). Vzorovaný betonový lem kolem trávníku může iniciovat dětské hry, poslouží i jako pevnější cesta. Mlatová plocha je univerzální – pro hru s míčem, pořádání trhů, chůzi, jízdu na kole. Zároveň je mlat jedním z mála zpevněných povrchů, které dobře umožní zachování stávajících stromů a jejich zapojení do jednotné plochy. Betonová rozeta s ornamentem vymezuje vstup do kostela, umožňuje např. jízdu na bruslích, setkávání, reprezentativní akce, tanec. Vnější pás okolo mlatu vytvoří kamenná dlažba, která zpevní i hlavní trasy přes mlatovou část. Obyvatelé a návštěvníci tak vždy budou mít k dispozici čistou dlážděnou, nebo betonovou trasu a možnost vyhnout se mlatovému povrchu. Aleje stromů podél ulic zachovávají ducha místa s kaštany. Náměstí občerství voda v podobě navržené kašny i pítek, počítá se s WC.

Velká část plochy, kde je navržen dlážděný nebo mlatový povrch, je v současnosti pokrytá asfaltem. Asfaltové plochy se přehřívají výrazně více než mlatové (v závislosti na struktuře povrchu a barvě). Mlat tedy pomůže zajistit příjemnější klima. Díky zrušení průjezdných příčných ulic a přemístění parkování klesne v parku také prašnost.

 

Když se zruší průjezdy skrz park, budu mít kde parkovat? 

Díky zrušení dvou dopravních pruhů vedoucích přes park a díky dalším úpravám na náměstí se doprava celkově zklidní a zpřehlední a bude ještě méně lákat řidiče k pouhému průjezdu. Zrušená stání nahradí nová legální parkovací místa. Zároveň zůstane možnost zajet autem po zpevněné ploše až ke kostelu – pro účely svateb, pohřbů, kulturních akcí nebo pro další potřebné případy.

Většina parkovacích stání je nyní podélná. Parkování bude po rekonstrukci organizováno formou příčných stání po obvodu náměstí. Parkovací místa budou nově naddimenzována dle současných standardů tak, aby vyhovovala normám i velikosti dnešních osobních vozidel.

K parkování jsme zpracovali podrobné průzkumy zachycující nejen počty aut, ale i jejich chování (zda parkovala jen chvíli nebo přes noc atp.). Nyní je na náměstí zhruba 130 legálních parkovacích míst za předpokladu, že auta nestojí v křižovatkách a je zachován průjezd tam, kde má být.

Navržených míst je 160 veřejných plus další vyhrazená – celkem 168 míst. Počet parkujících aut pozitivně ovlivní také zavedení modrých zón, tedy rezidenčního parkování. Velká část dnes parkujících jsou lidé, kteří do Plzně buď přijíždějí zvenčí, nebo sem přesouvají auta z jiných, placených oblastí města a využívají toho, že na náměstí lze parkovat zdarma.

 

Je možné zapojit se do aktivit na Jiráskově náměstí, případně i pomoci vylepšit ještě před rekonstrukcí? 

Ano! Aktivity veřejnosti jsou vítány, stejně jako aktivní zapojení se do projektu. V rámci něj již proběhlo mnoho veřejných a participačních akcí a další jsou plánovány do budoucna. Městský obvod Plzeň 2 – Slovany též pomocí grantů podporuje pořádání kulturních akcí na náměstí i jinde na Slovanech, další grantová schémata vyhlašuje Statutární město Plzeň.

Pokud např. přemýšlíte o zorganizování farmářských trhů, rádi byste uspořádali venkovní pohybové aktivity nebo jste se shlédli v městském zahradničení, vše je možné společně prodiskutovat. Doporučujeme nadchnout pro vaši věc pár přátel, známých, kolegyň a kolegů, abyste v tom nebyli sami, protože ve více lidech to jde vždycky líp. 

Veřejný prostor, tedy Jiráskovo náměstí, je v podstatě všech. Samozřejmě, že se o něj musí někdo starat a spravovat ho, což zajišťují městské a obvodní úřady a další organizace veřejné správy. Ty s vámi prostřednictvím svých oborově zaměřených oddělení mohou vaše vize a plány projednat a v případě, že váš nápad není v rozporu s ničím zásadním, tak i povolit.

Máte svůj nápad a rádi byste ho nejprve zkonzultovali, zjistili, jak náročné bude ho zrealizovat nebo na koho se na úřadech obrátit? Kontaktujte nejprve Nadaci Proměny Karla Komárka nebo spolek Pěstuj prostor, rádi Vám poradíme.

 

Máte dotaz, na který jste nenašli odpověď?  Ptejte se nás!

Zašlete svůj dotaz e-mailem na jn@plzen.eu nebo využijte formuláře v sekci Zapojte se

Chcete dostávat informace o dění i o rekonstrukci na Jiráskově náměstí?
Nebo máte chuť zapojit se do aktivit na náměstí, ale nevíte jak?
Napadá Vás, jak dočasně náměstí oživit ještě před začátkem rekonstrukce? 

Zašlete nám zprávu o tom, co vás zajímá, a my se vám co nejdříve ozveme.
Jsme tu pro Vás!

Váš realizační tým:
Statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany
Nadace Proměny Karla Komárka
re:architekti
spolek Pěstuj prostor
Klášter dominikánů Plzeň
Masarykova základní škola